Strona zaktualizowana dnia: 22.09.2023 r.

O PROJEKCIE

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku pieniężno-Bartoszyce”

Projekt realizowany w ramach poprawy wewnętrznej dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie Braniewskim i Bartoszyckim, na obszarze gmin: Pieniężno, Górowo Iławeckie, Bartoszyce.

Rozbudowywana DW 512 łączy się z drogami o znaczeniu ponadregionalnym, z DK51 prowadzącą w kierunku północnym do przejścia granicznego z Rosją Bezledy–Bagrationowsk, w południowym poprzez drogę europejską S7 (E77) do W-wy. Łącząc się z drogą DW 507 w Pieniężnie, poprzez przeniesienie ruchu na drogę europejską S22 (E28) (miejscowość Maciejewo), przenosi również ruch do kolejnego przejścia granicznego z Rosją Grzechotki–Mamonowo. Tym samym inwestycja usprawnia połączenie z siecią dróg TEN-T. Połączenie z drogami wyższego jak i niższego rzędu zwiększy zewnętrzną dostępność komunikacyjną regionu oraz jego wewnętrzną spójność. Inwestycja pozwoli na lepsze skomunikowanie województwa poprzez przedmiotową drogę DW 512 z siecią TEN-T.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez szczególnie wartościowe pod względem przyrodniczym obszary, między innymi znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Warmińska”.

Cele projektu:

I Cel główny programowy: promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

II Cel szczegółowy: poprawa wewnętrznej dostępności transportowej woj. warmińsko-mazurskiego poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce.

Cele realizacji projektu:

 • Zapewnienie sprawnego połączenia komunikacyjnego w obszarze Pieniężna, Górowa Iławeckiego i Bartoszyc, realizowanego drogą wojewódzką 512.
 • Poprawa dostępności miasta powiatowego Bartoszyce i przejść granicznych z obwodem kaliningradzkim FR poprzez DW 512.
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i jego konkurencyjności gospodarczej. Poprawa mobilności mieszkańców oraz poprawa dostępności wewnętrznej i zewnętrznej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wzmocnienie regionalnego układu komunikacyjnego, w tym układu TEN-T (droga S22).
 • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej przejść granicznych Polski z Federacją Rosyjską: Bezledy-Bagrationowsk, Gronowo –Mamonowo i Grzechotki – Mamonowo.
 • Zwiększenie przepustowości i jakości połączeń integrujących obszar województwa z nadrzędną siecią drogową, w tym układu TEN-T. Zaopatrzenie infrastruktury drogowej w środki usprawniające przejazd.
 • Skrócenie czasu przejazdu drogą DW 512.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz stworzenie odpowiednich warunków dla komunikacji zbiorowej (budowa zatok autobusowych). 
 • Ograniczenie liczby kolizji i wypadków drogowych.
 • Stworzenie warunków do aktywizacji gospodarczej regionu poprzez sprawny układ komunikacyjny, który umożliwi łatwiejszy przepływ ludzi, towarów i usług w strefie przygranicznej.
 • Pełniejsze wykorzystanie rosnącego potencjału turystycznego (uzdrowisko na terenie gminy Górowo Iławeckie, szlak Green Velo, atrakcyjne przyrodniczo tereny).
 • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy (zmniejszenie bezrobocia) w strefie przygranicznej.
 • Udostępnienie niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych i kompleksów turystycznych.
 • Tworzenie warunków dla rozprzestrzenienia się czynników ożywienia i rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników połączenia drogowego realizowanego drogą wojewódzką 512.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań znajdujących się na trasie DW 512 Pieniężno-Bartoszyce.
 • Ograniczenie liczby kolizji i wypadków drogowych.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz stworzenie odpowiednich warunków dla komunikacji pieszej i rowerowej (budowa chodników, zachowanie ciągłości szlaku Green Velo).
 • Poprawa bezpieczeństwa w obrębie terenów zabudowanych (chodniki, oświetlenie obwodnice miejscowości Górowo Iławeckie, Wojciechy).
 • Zwiększenie możliwości wyboru alternatywnych środków komunikacji.
 • Aktywizacja gospodarcza regionu poprzez bezpieczny układ komunikacyjny, który umożliwi łatwiejszy przepływ ludzi, towarów i usług.
 • Pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego gmin Pieniężno, Górowo Iławeckie i Bartoszyce.
 • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy (zmniejszenie bezrobocia).
 • Udostępnienie niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych i kompleksów turystycznych.
 • Tworzenie warunków dla rozprzestrzenienia się czynników rozwoju i ożywienia przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez poprawę bezpieczeństwa powiązań komunikacyjnych.

Zakres prac w ramach projektu :

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej 512 na odcinku od km 0+000 do km 48+616 oraz budowę, rozbudowę innych dróg i obiektów niezbędnych do zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanego odcinka drogi DW 512. W ramach projektu zrealizowana będzie: 

 • Wycinka drzew kolidujących z przebudową i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego.
 • Czynności związane z przemieszczeniem gatunków chronionych zasiedlających drzewa przeznaczone do wycinki.
 • Doprowadzenie drogi do parametrów klasy G. Wzmocnienie nawierzchni do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez budowę górnych warstw nawierzchni.
 • Korekta łuków poziomych i pionowych.
 • Budowa obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy.
 • Przebudowa istniejących skrzyżowań, w tym budowa rond.
 • Przebudowa/ budowa zatok autobusowych.
 • Przebudowa zjazdów.
 • Budowa 2 stanowisk do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych.
 • Budowa zatok postojowych i parkingów dla podróżnych.
 • Budowa/ przebudowa systemu odwodnienia nawierzchni drogi.
 • Budowa i profilowanie rowów przydrożnych. 
 • Przebudowa/ budowa oświetlenia ulicznego.
 • Przebudowa obiektów inżynierskich ze wzmocnieniem nośności dla klasy A.
 • Budowa przejść oraz płotków naprowadzających dla małych zwierząt.
 • Przebudowa kolidujących z Inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Rozbiórka wiaduktu w ciągu nieczynnej linii kolejowej w Górowie Iławeckim.
 • Rozbiórka budynków kolidujących z inwestycją.
 • Przebudowa/ budowa przejść dla pieszych.
 • Budowa elementów spowolnienia ruchu.
 • Przebudowa/ budowa chodników, budowa fragmentu ścieżki rowerowej (ciągłość Green Velo) w Górowie Iławeckim.
 • Montaż stalowych barier energochłonnych, zagospodarowanie zieleni oraz urządzeń terenów zielonych w granicach pasa drogowego.
 • Wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego.

Projektowane parametry drogi wojewódzkiej nr 512:
a) klasa drogi – G,
b) dopuszczalny nacisk – 100 kN/oś, z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś,
c) kategoria ruchu – KR 3,
d) długość odcinka – 47,941 km,
e) szerokość jezdni – 6,0/7,0 m.

UCZESTNICY PROJEKTU

Zamawiający:

Województwo Warmińsko-Mazurskie
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn

Tel: 089 526 19 00
Fax: 089 539 98 76

Inżynier:  

Sweco Consulting sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Biuro Inżyniera w Górowie Iławeckim
ul. Armii Krajowej 7
11-220 Górowo Iławeckie

Tel: 693 575 756; 607 960 511

Wykonawca:

Konsorcjum firm:
NDI Sp. z o.o.-Lider konsorcjum
NDI S.A.- Partner konsorcjum
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Spot

ul. Warszawska 135
82-300 Elbląg

Tel: 532 726 891

Nadzór autorski: 

Europrojekt Gdańsk S.A.
ul. Nadwiślańska 55
80-680 Gdańsk

Tel: (58) 323 99 99