FINANSOWANIE

Projekt pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce” realizowany przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym.

Nr Projektu: RPWM.07.01.00-28-0005/18
Beneficjent Projektu: Województwo Warmińsko –Mazurskie
Całkowita Wartość Projektu:  269 765  000, 00 zł brutto
Kwota dofinasowania z EFRR: 238 596 263, 15 zł brutto
w tym:
– dofinansowanie z Unii Europejskiej: 228 094 268, 91 zł brutto
– Dofinansowanie z Budżetu Państwa:  10 501 994, 24 zł brutto

Termin realizacji robót:
– data zawarcia Umowy z Wykonawcą Robót: 21.05.2019 r.
– data przekazania terenu budowy: 28.05.2019 r.
– data rozpoczęcia: 10.06.2019 r.
– termin zakończenia realizacji robót: 21.09.2021 r.

Wartość robót wg Umowy z Wykonawcą

173 540 202,30 zł netto
213 454 448, 83 zł brutto

Więcej informacji nt. inwestycji znajdą Państwo w zakładce „O Projekcie”.